گروه دلوار

ارزشهای بنیادی  گروه دلوار

پایبندی به تعهدات:
به تعهدات‌مان در قبال مشتری تمکین کرده و تا برآورده شدن کامل آنها از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
همراهی:
ما همیشه همراه با کارفرمایان و مشتریان‌مان هستیم و تحت هیچ شرایطی آنها را تنها نخواهیم گذاشت.
راست‌گویی:
ما به هیچ عنوان، اطلاعات اشتباه یا گمراه‌کننده‌ای را ارائه نخواهیم داد که موجب تصمیم‌گیری نادرست مشتری شود.
شفافیت:
هر گونه تعامل ما با مشتری، کارکنان و ذی‌نفعان کلیدی مبتنی بر شفافیت است.
پایبندی به تعهدات:
به تعهدات‌مان در قبال مشتری تمکین کرده و تا برآورده شدن کامل آنها از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
همراهی:
ما همیشه همراه با کارفرمایان و مشتریان‌مان هستیم و تحت هیچ شرایطی آنها را تنها نخواهیم گذاشت.
راست‌گویی:
ما به هیچ عنوان، اطلاعات اشتباه یا گمراه‌کننده‌ای را ارائه نخواهیم داد که موجب تصمیم‌گیری نادرست مشتری شود.
شفافیت:
هر گونه تعامل ما با مشتری، کارکنان و ذی‌نفعان کلیدی مبتنی بر شفافیت است.