گروه دلوار

بررسی سلامت تجهیزات

خدمات بازرسی فنی و تعمیرات کمپرسورها و تجهیزات اساسی
این خدمات که با عنوان On-Site Diagnosis (OSD)شناخته می‌شود، بمنظور حفظ عملکرد فعلی تجهیزات یا تعمیرات کمپرسورها و تجهیزات اساسی انجام می‌شود. روش کار گروه دلوار در این خدمات به این‌گونه است که با هماهنگی‌های انجام شده، عیب‌یابی توسط کارشناسان و تجهیزات شرکت سازنده در محل پالایشگاه یا پتروشیمی انجام می‌شود. روش کار مطابق با مراحل زیر است:
1-شناسایی Top Dead Center (مرکز مرده بالا)،
2-آماده سازی و نصب Phasor کلیدی،
3-جمع‌آوری داده‌ها، اندازه‌گیری و شبیه‌سازی،
4-اندازه‌گیری ارتعاشات در نقاط مختلف کمپرسور و متعلقات آن،
5-انجام محاسبات ترمودینامیکی و اندازه‌گیری توان مصرفی،
6- انجام شبیه‌سازی در KO3 و بررسی بارهای مکانیکی و گازی کمپرسور،
7-تهیه و تکمیل کارت‌های PV و PT و مقایسه با استاندارد و حدود مجاز،
8- ارزیابی عملکرد شیرها، رینگ‌ها و بسته‌های فشار از کارت‌های PV
9-تهیه فهرستی از اقدامات و توصیه‌ها برای هر دستگاه.